Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Των μετόχων της  ανώνυμης εμποροβιομηχανικής εταιρίας με την επωνυμία «Βιομηχανία Μονωτικών Υλικών Αφοί Καλένη - Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρία»

 

και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙ.Ο.Μ.Υ.Λ. Α.Ε.Β.Ε.».

 

Αρ. ΜΑΕ : 10764/53/Β/86/51

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας « ΑΦΟΙ ΚΑΛΕΝΗ ΑΕΒΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 και ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της στα Αμισιανά του Δήμου Παγγαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

Θέμα 1ο  : Λύση της Εμποροβιομηχανικής Εταιρίας με την επωνυμία «Βιομηχανία Μονωτικών Υλικών Αφοί Καλένη - Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙ.Ο.Μ.Υ.Λ. Α.Ε.Β.Ε.».

 

Θέμα 2ο  : Τη θέση σε εκκαθάριση της Εμποροβιομηχανικής Εταιρίας με την επωνυμία «Βιομηχανία Μονωτικών Υλικών Αφοί Καλένη - Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙ.Ο.Μ.Υ.Λ. Α.Ε.Β.Ε.».

 

Θέμα 3ο : Τον διορισμό εκκαθαριστών της Εμποροβιομηχανικής Εταιρίας με την επωνυμία «Βιομηχανία Μονωτικών Υλικών Αφοί Καλένη - Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙ.Ο.Μ.Υ.Λ. Α.Ε.Β.Ε.».

 

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας.

 

 

 

                                                                                                         

 

  Αμισιανά 15/12/2016

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Copyright 2011. Free joomla templates Θερμομόνωση - Ηχομόνωση - Στεγανοποίηση