Πρόσκληση Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Βιομηχανία Μονωτικών Υλικών Αφοί Καλένη -

Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρία»

και το διακριτικό τίτλο «ΒΙ.Ο.Μ.Υ.Λ. Α.Ε.Β.Ε»

Αρ. ΜΑΕ 10764/53/Β/86/51

Αρ. ΓΕΜΗ020509830000

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Βιομηχανία Μονωτικών Υλικών Αφοί Καλένη-Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρία», σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 27 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, στα γραφεία της, στην Τοπική Κοινότητα Αμισιανών, της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης, του Δήμου Παγγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, λόγω ματαίωσης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά την 10η Ιανουαρίου 2017. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις είναι τα ίδια που αναφέρονται στην από 15/12/2016 πρόσκληση, ήτοι:

 

Θέμα 1ο  : Λύση της Εμποροβιομηχανικής Εταιρίας με την επωνυμία «Βιομηχανία Μονωτικών Υλικών Αφοί Καλένη - Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙ.Ο.Μ.Υ.Λ. Α.Ε.Β.Ε.».

 

Θέμα 2ο  : Τη θέση σε εκκαθάριση της Εμποροβιομηχανικής Εταιρίας με την επωνυμία «Βιομηχανία Μονωτικών Υλικών Αφοί Καλένη - Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙ.Ο.Μ.Υ.Λ. Α.Ε.Β.Ε.».

 

Θέμα 3ο : Τον διορισμό εκκαθαριστών της Εμποροβιομηχανικής Εταιρίας με την επωνυμία «Βιομηχανία Μονωτικών Υλικών Αφοί Καλένη - Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙ.Ο.Μ.Υ.Λ. Α.Ε.Β.Ε.».

 

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας.

Σε περίπτωση ματαίωσης της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 27 Ιανουαρίου του 2017, θα ακολουθήσει Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 7 Φεβρουαρίου του 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, στα γραφεία της εταιρίας, στην Τοπική Κοινότητα Αμισιανών, της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης, του Δήμου Παγγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

                                                     Αμισιανά 13/01/2017

                                                     Το Διοικητικό Συμβούλιο

Copyright 2011. Free joomla templates Θερμομόνωση - Ηχομόνωση - Στεγανοποίηση