Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Των μετόχων της  ανώνυμης εμποροβιομηχανικής εταιρίας με την επωνυμία «Βιομηχανία Μονωτικών Υλικών Αφοί Καλένη - Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρία»

και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙ.Ο.Μ.Υ.Λ. Α.Ε.Β.Ε.».

Αρ. ΜΑΕ : 10764/53/Β/86/51

υπό εκκαθάριση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας οι εκκαθαριστές καλούν τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας : «Αφοί Καλένη ΑΕΒΕ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 και ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00μμ  στα γραφεία της στα Αμισιανά του δήμου Παγγαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1.   Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31/12/2016 μετά της επ’ αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.   Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

3.   Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

4.   Καθορισμός αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών προς τους Εκκαθαριστές για τη τρέχουσα χρήση.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 21 Σεπτεμβρίου του 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση που κατά την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 2 Οκτωβρίου του 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

 

Αμισιανά 16/08/2017

Οι εκκαθαριστές της Εταιρίας

Copyright 2011. Free joomla templates Θερμομόνωση - Ηχομόνωση - Στεγανοποίηση