Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Των μετόχων της  ανώνυμης εμποροβιομηχανικής εταιρίας με την επωνυμία «Βιομηχανία Μονωτικών Υλικών Αφοί Καλένη - Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρία»

 

και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙ.Ο.Μ.Υ.Λ. Α.Ε.Β.Ε.».

 

Αρ. ΜΑΕ : 10764/53/Β/86/51

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας : «Αφοί Καλένη ΑΕΒΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 του μηνός Ιουνίου του έτους 2014 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00μμ στα γραφεία της στα Αμισιανά του δήμου Παγγαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31/12/2013 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
  4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Έγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη τρέχουσα χρήση.

 

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας.

Αμισιανά 23/05/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Copyright 2011. Free joomla templates Θερμομόνωση - Ηχομόνωση - Στεγανοποίηση